REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EKOMYDLARNIA.PL

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady dokonywanych zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez FPHU MIRABELAU Mirosława Możdżeń z siedzibą w Krakowie przy ul. Zachodniej 7/41 30-350 Kraków Kraków, NIP: 647 104 56 89, REGON 240760280

 1. ZASADY DZIAŁANIA

Asortyment Sklepu obejmuje oryginalne produkty pielęgnacyjne własnej produkcji jak i pochodzące od uznanych renomowanych producentów. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży. Nie narusza to jednak praw nabytych Klientów, którzy dokonali już zamówienia w Sklepie.

Sklep dokłada starań, aby korzystanie z serwisu było możliwe dla użytkowników internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Explorer 8 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych z włączoną obsługą języka Javascropt, akceptująca pliki typu ?cookiers? oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pixeli.

Zakazanym jest dostarczenie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu, strony internetowej lub usług nieodpłatnie świadczonych przez sklep, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu.

Z uwagi na publiczny charakter sieci internetu oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczą,
Sklep zwraca uwagę na zagrożenia związane z możliwością pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego też Klienci winni stosować właściwe środki techniczne, które minimalizują zagrożenia. W szczególności powinni oni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

 1. ZAMÓWIENIA

Sklep prowadzi działalność handlową na terytorium całej Polski.

Zamówienia przyjmowane są przez internet według poniższej procedury:

3.1   Klient rejestruje się w sklepie wpisując niezbędne dane do formularza znajdującego się na stronie Sklepu.

3.2   Klient składa zamówienie poprzez wysłanie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu

3.3   System informatyczny Sklepu automatycznie generuje potwierdzenie złożenia zamówienia.

3.4   Za pośrednictwem poczty e-mail Sklep wysyła do Klienta wiadomość potwierdzającą warunki realizacji zamówienia. Wiadomość ta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

3.5   Przesłane za pośrednictwem poczty e-mail warunki należy sprawdzić i dokonać potwierdzenia złożenia zamówienia poprzez kliknięcie odpowiedniego linku znajdującego się w wiadomości e-mail o której mowa w punkcie 3.4 W momencie potwierdzenia złożenia zamówienia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sklepem.

3.6   Zamówienie Klienta przekazane zostaje obsłudze Sklepu do realizacji.

3.7   W przypadku niedostępności części zamówionych towarów Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 

 1. PŁATNOŚCI I DOSTAWY

Ceny zamieszczone na stronie w Sklepie zawierają podatek VAT i podane są w złotych polskich.

Ceną wiążąca jest cena podana w Ofercie, w rozumieniu punktu II 3.4

Do wartości zamówionego towaru zostanie doliczony koszt jego dostarczenia. Zatem na ostateczny koszt zamówienia składają się sumaryczna wartość zamówionych towarów oraz koszt ich wysyłki.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów zamieszczonych na stronie, zamieszczenia informacji o nowościach w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Sprzedawcy, o którym mowa wyżej nie ma wpływu na zamówienie złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych bądź wyprzedażowych. Promocje nie łączą się o ile regulamin nie stanowi inaczej.

Formy płatności i dostawy dostępne w Sklepie:

4.1 płatność przy odbiorze - należność pobiera dostarczający paczkę z zamówieniem,

4.2 płatność kartą płatniczą,

4.3 płatność przelewem bankowym na następujące konto Sklepu:

BSR w Krakowie nr rachunku 45 85890006 0000 0030 8715 0001

Rozpoczęcie procesu realizacji zamówienia uzależnione jest od wybranej formy płatności:

4.4.Płatność przy odbiorze - realizacja rozpocznie się po otrzymaniu potwierdzenia od Klienta, dokonanego przez kliknięcie w link znajdujący się w wiadomości e-mailowej zawierającej ofertę Sklepu.

4.5. Płatność przelewem bankowym - realizacja rozpocznie się po zaksięgowaniu całej wymaganej kwoty na koncie Sklepu.

Czas w jakim zrealizowana zostanie wysyłka danego produktu podany jest na stronie Sklepu, w szczegółach dotyczących zamawianego produktu. Dop czasu tego nie wliczają się soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.

Wysyłka produktów o różnym czasie realizacji zrealizowana zostanie po skompletowaniu całego zamówienia, tzn. do końca najdłuższego z okresów podanego dla zamawianych produktów.

Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki.

Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki w trakcie składania zamówienia.

Koszty dostawy Produktu ponosi Kupujący.

Sklep poniesie wszystkie koszty wysyłki, jeśli wartość brutto zamówienia będzie większa niż 300 z, wtedy Klient zostaje zwolniony z obowiązku opłacenia kosztów przesyłki. Klient ma do wyboru skorzystanie z usługi Poczty Polskiej lub Paczkomatów. Powyżej 600 zł zamówienia brutto Klient może skorzystać z darmowego Kuriera.

Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach przesyłek. Nie dotyczy to przesyłek towarów już zamówionych i będących w trakcie realizacji.

 1. ZWROT TOWARU

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni, licząc od dnia wydania rzeczy (odebrania przesyłki). W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeśli zwracany towar jest niekompletny, uszkodzony, ma zdjęte zabezpieczenia fabryczne,firma ma prawo wystąpić wobec Klienta z roszczeniami odszkodowawczymi.

2. W przypadku niektórych artykułów Klient po ich otwarciu (zerwana plomba, opakowanie, naruszona folia) nie można zwrócić ze względów higienicznych lub związanych z ochroną zdrowia. Biorąc pod uwagę powyższe, w przypadku ww. produktów, Klient w związku z odstąpieniem od umowy, zobowiązany jest do zwrócenia Sklepowi Produktu w stanie niezmienionym (nie może być używany, zniszczony, otwierany lub naruszony w jakikolwiek sposób), opakowanie także nie może być naruszone.

3. Zwracany towar należy przesłać (na koszt Klienta) na adres: FPHU MIRABELAU Mirosława Możdżeń ul. Długa 7/1a, 31-147 Kraków,  z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od zawartej umowy Przesyłki dostarczone do MIRABELAU za pobraniem nie będą przyjmowane.

4. Zwrot kwoty wynikającej z wartości produktów i kosztów ich wysyłki do Klienta nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu od Klienta, z zastrzeżeniem postanowień z punktu V. 1. Zwrot pieniędzy nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu pieniędzy.

5. Formularz odstąpienia od umowy znajduje się na stronie.

 1. REKLAMACJE

1. Każdy towar zakupiony w Sklepie objęty jest rękojmia sprzedawcy i podlega wymianie, jeśli:

- posiada wady (Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży)

- jest niezgodny z umową,

- został uszkodzony podczas dostawy

2. Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez niego sposób.

3. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną, reklamowany towar zostanie wymieniony na pozbawiony wad. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa, nastąpi zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty ewentualnie nastąp[i obniżenie ceny na wniosek Klienta.

4. Jeżeli produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sklep oświadczył, iż niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie.

5. Jeżeli Klient jest konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady, żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

6. W razie nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany do Klienta.

7. W przypadku stwierdzenia wad w produkcie, towar wraz z opisem wady należy odesłać na adres FPHU MIRABELAU Mirosława Możdżeń ul. Długa 7/1a, 31-147 Kraków, Przesyłki dostarczone za pobraniem nie będą przyjmowane.

8. Formularz reklamacyjny znajduje się na stronie.

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów za pośrednictwem Sklepu Internetowego są zbierane przez Administratora zgodnie z wolą Klienta w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

3. Wszystkie dane osobowe i adresowe uzyskane od Klientów podlegają szczególnej ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.) Każdemu klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawienia i usunięcia.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych nienależących do niego lub nieprawdziwych.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do ww. konta.

 1. ROZWIĄZANIE UMOWY (NIE DOT. ZAMÓWIEŃ/UMÓW   SPRZEDAŻY)

Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy i postanowień poniżej.

Klient który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie sklepowi żądania usunięcia konta klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się sklepu z oświadczeniem woli klienta.

Sklep wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysyłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli ba adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji konta w Sklepie.

 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 2. Wszystkie praw własności intelektualnej do Sklepu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki czy informacji dostępnych w Sklepie przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Sprzedawcy do użytkowania. Korzystanie ze Sklepu na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
 3. Zabronione jest bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie w całości lub we fragmencie praw własności do Sklepu o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Sklepu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 5. Nazwy producentów oraz marki produktów należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach Sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
 6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ? są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art.71 kc. z zastrzeżeniem punktu III 3.4.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r., nr 144, poz. 1204 ze zmianami)ustawy z dnia 2 marca 2000 r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz.271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2002r., nr 141 poz. 1176 ze zmianami), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r nr 133, poz. 926 ze zmianami)
 8. Zmiana Regulaminu:

4.1.  Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą obowiązywać po 14 dniach od daty opublikowania ich na stronie Sklepu.

4.2.  Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kc.

4.3.  W przypadku zmiany Regulaminu, wprowadzone zmiany widoczne będą na stronie internetowej Sklepu przez 14 dni, a każdy zarejestrowany Klient zostanie poinformowany przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym o zmianach Regulaminu.

4.4.  W przypadku, gdy zarejestrowany Klient, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest on zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od dnia poinformowania o zmianie Regulaminu.

4.5.  Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klienta będącego jednocześnie konsumentem i korzystającym ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych.
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

Akceptuję

W celu poprawy naszych usług oraz wyświetlania Państwu naszej strony w możliwie najlepszy sposób korzystamy z "ciasteczek".  Kliknięcie przycisku "Akceptuję" z prawej strony tego baneru oznacza wyrażenie zgody na te działania.